Çalışan
Eğitimleri
15 Mayıs 2013 Gün ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile söz konusu eğitimler düzenlenmektedir.
İşverenlerin; çalışanlarına işe başladığında ve işyeri tehlike sınıflarına göre periyodik olarak İSG Eğitimi vermesi gerekmektedir. Bu eğitimler;
 
Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde      16 saatten az olmamak üzere           yılda bir,
 
Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde              12 saatten az olmamak üzere           2 yılda bir
 
Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde         8 saatten az olmamak üzere             3 yılda bir yapılmalı, verilen eğitimlere ait sertifikalar personel özlük dosyasında saklanmalıdır.
 
İşyerinden çeşitli sebeplerle 6 ay ayrı kalmış çalışanlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu istirahatli olanların işe dönüşlerinde, söz konusu eğitimi tekrar alması gerekmektedir.
 
Eğitimler;
 
-          İş Güvenliği Uzmanları (Firma bünyesinde çalışan ve sözleşmesi Çalışma Bakanlığı’nca onaylanmış olan)
 
-          OSGB’ler
 
-          Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilebilir.
 
-          Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilebilir.
 
Bu eğitimlerin eksik olması durumunda 2013 yılı rakamlarıyla çalışan başına 1.078 TL, ayrıca işçi özlük dosyasında eksik evrak bulunması halinde her çalışan için 2013 yılında 485 TL idari para cezası söz konusudur.
 
KARAELMAS OSGB olarak bünyemizdeki iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile birlikte gerekli eğitimleri guruplar halinde;  ister işyerinizdeki uygun mekanlarda isterseniz ofisimizdeki eğitim salonumuzda vermekteyiz
 
Eğitimler ile ilgili  bilgi almak ve fiyat teklifi almak için tıklayınız.
 
 
 
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların eğitimi; İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 
 
 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uygulanacak idari para cezaları 17 maddesine göre işverene her bir çalışan için 1000 Türk Lirası,
Çalışanların yaptığı işle ilgili hangi konularda bilgi sahibi olması gerektiği belirlenerek İş güvenliği uzmanlarımız, işyeri hekimlerimiz tarafından eğitimleri yapılmakta ve düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır.
 
 
 
Bazı Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Konuları;
 
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Çalışan temsilci eğitimi
Acil Durum Planı Eğitimi
Açık Ocaklar İş Güvenliği Eğitimi
Araçlara İş Makinalarına İnme-Binme Eğitimi
Basınçlı Gaz Tüpleri Depolama Emniyeti Eğitimi
Basınçlı Gaz Tüpleri Hatalı Kullanma Eğitimi
Basınçlı Gaz Tüpleri Kullanma Emniyeti Eğitimi
Çalışma Güvenliği Eğitimi
El Aletleri İle Çalışma Eğitimi
Elektrik İşlerinde Emniyet Eğitimi
Elektrik İşlerinde Güvenlik Eğitimi
Elle Kaldırma Yükleme Eğitimi
Forklift İle Çalışma Eğitimi
Forklift Operatör Eğitimi
Gürültü Eğitimi
Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
Güvenli Yük Taşıma Eğitimi
Hatalı Durum ve Davranışlar Eğitimi
İlkyardım (Bilinç Kaybı ve Koma) Eğitimi
İş Kazaları Eğitimi
İş Makinaları Bakımlarında Hatalı Davranışlar Eğitimi
İş Makinaları ile Çalışmada Hatalı Davranışlar Eğitimi
İşyerinde Tehlike Ve Önlemler
Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi
Karayoluyla Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) Eğitimi
Kaynak Gazlarının İnsan Sağlığına Etkileri Eğitimi
Kaynak İşlerinde Ergonomi Eğitimi
Kazılarda İş Emniyeti Eğitimi
Kimyasal Madde Taşıma Paketleme ve İşaretleme Eğitimi
Kimyasallar Tehlike Uyarı İşaretleri Eğitimi
Kimyasallarla Çalışma İş Güvenliği Eğitimi
Kişisel Koruyucu Donanımlar Eğitimi
Labaratuvar Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Labaratuvar Kazaları Alınması Gerekli Tedbirler Eğitimi
Mekanik Kilitleme  İş Güvenliği Eğitimi
Merdivenler ile Çalışma Eğitimi
MSDS Eğitimi
Nakliye İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
Ofislerde İş Güvenliği Eğitimi
Radyasyon Eğitimi
Radyasyonlu İşlerde Genel Korunma Eğitimi
Ramak Kala Eğitimi
Risk Analizi Eğitimi
Sağlıklı Yaşam Eğitimi
Şerit Testerelerde Çalışma ve Güvenlik Eğitimi
Tehlike Davranışlar Eğitimi
Uyarı İşaretleri Eğitimi
Yangın ve Yangın Güvenliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
 
 
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi
 
Katılımcıları, yasal mevzuatın ve uluslararası mevzuat yükümlülükleri ışığında patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla patlamadan korunma dökümanı’ nın hazırlanmasını öğrenmeleri ve işyerlerinde düzenlenmelerini amaçlamaktadır.
 
 

Patlamadan korunma dökümanı hazırlamayan işyerlerine; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 26-1/a maddesi gereğince 2156 TL, 26-1/b maddesi gereğince 2156 TL 26-1/c maddesi gereğince de 1617 TL olmak üzere toplam 5929 TL ceza kesilir.

Eğitimin kısa içeriği

 • Yanma kimyası
 • Patlamanın dinamiği ve türleri
 • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması
 • Gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • ATEX etiket ve işaretleme ATEX Direktifleri
 • TS EN 60079-10-1:2009 VE TS EN 60079-10-2’ye göre hesaplama yöntemleri.
 • Patlama şiddetinin hesaplanması
 • Örnek hesaplama çalışması
 • Excell’in hesaplamalarda kullanılması
 • Patlamadan Korunma Dökümanı içeriği
 • Örnek rapor hazırlık uygulaması

 

 

 
Mesleki Eğitimler
 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların eğitimi; 
Madde 17 (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için 1000 Türk Lirası,
 
 
 
Bu mesleki eğitimlere örnek olarak, Bir inşaat işinde betoncu, kalıpçı, iskeleci, sıvacı, demirci, işaretçi vs çalışanlar yaptıkları işteki uzmanlıkları konusunda eğitim almak zorundadır. Uzman  mühendis kadromuz bu konudaki eğitimlerin tamamlanmasına destek sağlamaktadır.
 
 
 
Yangın ve İlkyardım Eğitimi
 
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
Madde-11 Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 
 
11 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
 
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte geçen çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
 
İşveren; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
 
ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 10 çalışanda bir çalışan, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 20 çalışanda bir ilkyardım eğitim sertifikalı çalışan bulunacaktır.
 
 
 
Acil Durum Eğitimi
 
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte geçen Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim madde 15 – Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
 
 

İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
 

 
 
Hijyen Eğitimi

      Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütününü,
 
      Hijyen eğitimi yönetmeliği 05.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
 
Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
 
          Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar; belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:
a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.
b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.
 
 
 
Yüksekte Çalışma Eğitimi
 
          İş kazalarının büyük bölümü yüksekte düşme ve bunun neticesinde ölümle sonuçlana iş kazaları olmaktadır.Çalışanlara yüksekte çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerinin kazanılması gerekmektedir.
 
 
 
Yapı İşleri Yönetmeliğinin Yüksekte Çalışma İle İlgili İstedikleri
 
 • Çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verildi mi?
 • Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj vb çalışmaların öncelikle yerde yapılması sağlanıyor mu?
  Yüksekten düşme ile ilgili hususlar acil durum planında yer veriliyor mu?
 • Güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri alınıyor mu?
 • Yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanıyor  mu?
 • Güvenlik sistemleri standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar vb bağlantı tertibatları donanımlar veriliyor mu?
 • Gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular vb donanımlar veriliyor mu?
 • Güvenlik ağları kullanma kılavuzu mevcut mu? kılavuza göre mi kuruluyor?
 • Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanıyor mu?
 • Merdiven ve iskeleler çeşitleri, temel güvenlik kuraları, işe uygun merdiven, iskele seçilmesi, merdiven ve iskele kurulması, sabitlenmesi, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, emniyet kemeri kullanımını öğrenmesi ve yönetmeliklerin mecbur koştuklarını eğitiminin verilmesi sağlanmaktadır.
 
Kimler Risk Altında ?
 
 • Kenarı Açık veya Korumasız Alanlarda Çalışanlar
 • Koruma Altına Alınmamış Zemin ya da Duvar Açıklıklarında
 • Etrafı Bariyerlerle Çevirilmemiş Kazı Alanlarında
 • Sabit Olmayan Yapılarda
 • Yakınında Su, Asit ya da Zehirli Maddeler Bulunan ve Düşme Tehlikesi Olanlar
 • Çatlak veya Kırılma Tehlikesi Olan Yerlerde Çalışanlar
 • Altında Keskin Cisimler, Demir, Kırılmış Cam Olan Yerlerde Çalışanlar
 • Üzerine El Aletleri veya Diğer Cisimlerin Düşme Tehlikesi Olan Yerlerde Çalışanlar
   

 

 

1.8.  İskele kurma eğitimi

 

İş kazalarının büyük bölümü yüksekte düşme, ve yanlış iskele kurulumu ve kullanımından kaynaklanan ölümle sonuçlana iş kazaları olmaktadır. Çalışanlara iskele kullanımının bilgi ve becerinin kazanılması gerekmektedir.

 

 • Kurulum ön hazırlığı
 • Parçaları eksiksizlik ve bütünlük açısından kontrol edin, genel bir bakış açısı sağlayacak yapıda 
  istifleyin.
 • Hasarlı parçaları ayırın ve ayrı muhafaza edin, yedek parçaların tedarik edilmesini sağlayın. 
  Buna örnek Aşınma nedeniyle gereğinden fazla bükülen başlık çatalları da dahildir.
 • Donanım değişimi sırasında gerekli olmayan parça miktarlarını korunaklı muhafaza edin.
 • Kulelerin kurulum yerlerini gerektiğinde (zamanında) temel çizim üzerinde belirtilmesini sağlayın.
 • İnşaat personelinin gerekli olduğu durumda bilgilendirilmesi.
 • Tavan bindirmeleri için statik hesaplama temel ilkeleri Yük tespitleri
 • Bindirme, taşıyıcı iskele, çelik taşıyıcıların veya ahşap bindirme taşıyıcılarının kendi 
  ağırlıkları
 • doğrultusunda taşıma ağırlığı Rüzgar basıncından yatay yükler
 • Yan bindirmeden oluşan yeni beton basıncından kaçınılmalıdır.
gibi bilgilerin yetkili kişilere ve çalışanlara bilgisinin verilmesi sağlanmakta
 
 
 
Sağlık Personeli Eğitimi

 
Sağlık personeline verilen bazı eğitimler;
İlkyardım eğitimi 
Çalışanların Sağlık Raporlarının kayıtlarının düzenlemesi
Çalışan Laboratuvar Değerlendirmeleri 
Solunum Fonksiyon testleri
Akciğer Grafileri
Odiometre
Hemogram
İdrar Tahlili
Ergonomik, Psikolojik, Fiziksel Yeterlilik Testleri
Tetanoz Aşıları hakkında bilgilendirme

 

Bize Ulaşın
Fiyat Teklifi Alın Bize Danışın İletişim